Bác sỹ Alain Michel

bác sĩ phẫu thuật tại Lyon và Hô-Chi-Minh

Chirurgie esthétique
Việc tái tạo vú

Tái tạo vúà Hô-Chi-Minh

Reconstruction du sein par prothèse

Voir le pdf

Reconstruction du sein par grand droit abdomen

Voir le pdf

Reconstruction du sein par grand dorsal

Voir le pdf

Reconstruction de la plaque aerolo mamelonnaire

Voir le pdf