<span id="tpxxd"><th id="tpxxd"><track id="tpxxd"></track></th></span>
<address id="tpxxd"></address>
  <span id="tpxxd"><span id="tpxxd"><track id="tpxxd"></track></span></span>

   <address id="tpxxd"><address id="tpxxd"><listing id="tpxxd"></listing></address></address>
   <address id="tpxxd"><address id="tpxxd"></address></address>
   <em id="tpxxd"><span id="tpxxd"><pre id="tpxxd"></pre></span></em><span id="tpxxd"><th id="tpxxd"><track id="tpxxd"></track></th></span>
   <address id="tpxxd"><th id="tpxxd"><progress id="tpxxd"></progress></th></address>

    MasterFy Translations Ltd.

    info@MasterFy.com
    Gi?i thi?u c?ng ty:

    C?ng ty MasterFy Translations Co., Ltd. ?? ??ng ky th?ng qua s? phê chu?n c?a B? Qu?n ly hành chính c?ng th??ng Th??ng H?i, là C?ng ty D?ch thu?t Th??ng H?i chuyên nghi?p, quy m? l?n, cung c?p cho khách hàng trên toàn c?u ph??ng án gi?i quy?t trên nhi?u lo?i ng?n ng?, là h?i viên c?a Hi?p h?i D?ch thu?t Trung Qu?c. C?ng ty D?ch thu?t V? D?ch ???c hình thành t? s? liên k?t gi?a Giám ??c d? án cao c?p c?ng ty d?ch thu?t chuyên nghi?p quy m? l?n và cung c?p d?ch v? n?i ??a hóa , nhan viên biên d?ch cao c?p, cùng v?i biên t?p IT và k? s? thi?t k? v?i kinh nghi?m phong phú, n?m gi? kinh nghi?m phong phú v? phiên d?ch th?c t? và qu?n ly d? án quy m? l?n. Ch?t l??ng d?ch thu?t và trình ?? ph?c v? nh?n ???c s? ?ng h? nhi?t tình c?a khách hàng, xay d?ng ???c uy tín t?t ??p, ?? nang cao m?t cách ?áng k? th??ng hi?u và danh ti?ng c?a D?ch thu?t V? D?ch. D?ch v? d?ch thu?t mà c?ng ty cung c?p bao g?m nhi?u lo?i d?ch v? chuyên ngành nh? d?ch vi?t nhi?u lo?i ng?n ng?, ph?n m?m n?i ??a hóa, trang m?ng n?i ??a hóa, audio (video) n?i ??a hóa, d?ch h? t?ng kinh doanh th??ng m?i, d?ch ?u?i, d?ch ??ng thanh, d?nh thu?t truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, ch? b?n v?n phòng (DTP), tr?c nghi?m ph?n m?m, t?p hu?n d?ch thu?t, nhan l?c thuê ngoài, cho thuê thi?t b? d?ch thu?t, gi?y ch?ng nh?n con d?u d?ch thu?t, .v.v..

    M?i thành viên c?a chúng t?i ??u là nh?ng nhan viên biên phiên d?ch có kinh nghi?m phong phú và do chính Giám ??c c?ng trình ti?n hành tr?c nghi?m, ki?m tra, t?p hu?n và l?a ch?n k? l??ng. Nguyên t?c s? d?ng nhan tài c?a chúng t?i là ch?t l??ng lu?n ???c ?u tiên hàng ??u. 80% nhan viên c?a C?ng ty có h?c v? Th?c s? tr? lên, có ??y ?? ki?n th?c chuyên ngành, ít nh?t có kinh nghi?m d?ch thu?t t? 6 n?m tr? lên. M?i thành viên c?a ??i ng? C?ng ty D?ch thu?t V? D?ch ??u có n?ng l?c x? ly v?n b?n và bi?u ??t ng?n ng? m?t cách v?ng ch?c. Chan thành, t? m?, th?c t?, phát tri?n toàn di?n, khách quan, c?ng b?ng là thái ?? làm vi?c nh?t quán c?a chúng t?i. Ch?t l??ng và uy tín lu?n ??ng ??u, giao hàng ?úng th?i h?n, ph?c v? vì l?i ích c?a khách hàng là m?c tiêu theo ?u?i c?ng vi?c kh?ng bao gi? thay ??i c?a chúng t?i.

    C?ng ty có ???c s? ?y quy?n b?i “Con d?u d?ch thu?t chuyên d?ng” c?a ??i s? quán và V?n phòng chính ph? các n??c. D?ch v? d?ch thu?t mà chúng t?i cung c?p bao g?m d?ch thu?t t? ti?ng Trung sang m?t ng?n ng? khác, t? m?t ng?n ng? khác sang ti?ng Trung, và t? m?t ng?n ng? này sang m?t ng?n ng? khác. Bao g?m ph?c v? d?ch thu?t h?n 100 lo?i ng?n ng? cao c?p c?a các qu?c gia nh? phiên d?ch ti?ng Hàn Qu?c, phiên d?ch ti?ng Anh, phiên d?ch ti?ng Nh?t, phiên d?ch ti?ng ??c, phiên d?ch ti?ng Pháp, phiên d?ch ti?ng Nga, phiên d?ch ti?ng Tay Ban Nha, phiên d?ch ti?ng B? ?ào Nha, phiên d?ch ti?ng Y, phiên d?ch ti?ng ? R?p, phiên d?ch ti?ng Hà Lan, phiên d?ch ti?ng Th? Nh? Kì, phiên d?ch ti?ng Thái Lan, phiên d?ch ti?ng Malaysia, phiên d?ch ti?ng Indonesia, phiên d?ch ti?ng Ba T?, phiên d?ch ti?ng Vi?t Nam, phiên d?ch ti?ng Hy L?p, phiên d?ch ti?ng Hin-di, phiên d?ch ti?ng Do Thái, .v.v...

    Cho ??n nay, chúng t?i ?? cung c?p d?ch v? d?ch thu?t chuyên nghi?p cho h?n m?t v?n ??n v? doanh nghi?p và cá nhan, ??ng th?i ?? thi?t l?p m?i quan h? h?p tác lau dài và t?t ??p v?i nhi?u doanh nghi?p c?ng ngh? cao và các c?ng ty phát tri?n ph?n m?m. Khách hàng c?a chúng t?i bao g?m Microsoft, IBM、Siemens, VOLVO、GM、Panasonic, ?i?n t? SamSung,Sony, Ngan hàng Trung Qu?c (Bank of China), Lenovo, China Merchants Bank, HuaWei, BYD, C?ng ty ph?n m?m UFIDA, China Telecom, China Mobile, .v.v...S? hài lòng c?a khách hàng chính là ??ng l?c làm vi?c c?a chúng t?i, t?n ch? c?a chúng t?i là cung c?p cho khách hàng d?ch v? ch?t l??ng và hi?u qu?. B?t k? là khách hàng cá nhan hay khách hàng t? các ??n v? doanh nghi?p x?p h?ng 500 ??n v? doanh nghi?p l?n trên th? gi?i, chúng t?i ??u cung c?p d?ch v? d?ch thu?t m?t cách ??ng ??u, tiêu chu?n cao, yêu c?u nghi?m ng?t và khi?n quy khách hàng hài lòng!

    Liên h? v?i chúng t?i:

    ?i?n tho?i: +86-21-63802116

    MasterFy Translations Co., Ltd. Th?ng tin liên h? d??i ?ay:
    ??a ch?: Phòng 16C02 tòa nhà C t?ng 16 khu Nh?t Thiên H?, s? 130 ???ng H?ng Phong, thành ph? Th??ng H?i, Trung Qu?c.
    ?i?n tho?i:+86-21-63802116
    Fax:+86-21-51010666
    Email:info@MasterFy.com
    Website:http://www.alainmichel-chirurgie-esthetique.com

    índice de clientes

    D?ch thu?t các lo?i ng?n ng?

    • proposta
    • contrato
    • cartaz de edifício
    • engenharia
    • site
    • máquina
    • eletrónico
    • constru??o
    • certificado
    • anúncio
    • química
    • medicamento
    • finan?as
    • cominica??es
    • software
    • verículo
    • financeiro
    • leis
    • elétrico
    • patente
    • petróleo
    • siderúrgia
    • metalurgia
    • energia
    • prote??o ambiental,biologia
    • aeroespacial
    • alimentos
    • vestuário
    • têxtil
    • impress?o e tingimento
    • agricultura
    • hidráulica
    • economia
    • títulos
    • seguros
    • IT
    • cultura
    • educa??o
    • artes
    • turismo
    • comércio
    • transporte
    • logística
    • ciências sociais
    • jornalismo
    • literatura
    • beleza
    • correspondência
    • medicina
    • desportes
    • energia elétrica
    • impress?o
    • papel
    • comércio exterior
    • geologia
    • embarca??o
    • petroquímica
    • molde
    • metal
    • equipamentos
    • pintura
    • pontes e túneis
    • visto de estudante
    • servi?o de exposi??o
    • multimédia
    • dactilografia
    • editora??o eletr?nica (DTP)
    • como servi?os localizados
    • interpreta??o simultanea
    Nhi?u h?n >

    L?nh v?c ph?c v?:

    • Ph?c v? d?ch vi?t
    • v? n?i ??a hóa và ph?c v? phiên d?ch kh?u ng? trên nhi?u l?nh v?c chuyên ngành nh? D?ch thu?t h? s? d? th?u
    • D?ch thu?t h?p ??ng
    • D?ch thu?t ?n ph?m qu?ng cáo
    • D?ch thu?t xay d?ng
    • D?ch thu?t trang m?ng
    • D?ch thu?t c? khí ch? t?o máy móc
    • D?ch thu?t ?i?n t?
    • D?ch thu?t ki?n trúc
    • D?ch thu?t gi?y t? c?ng ch?ng
    • D?ch thu?t qu?ng cáo
    • D?ch thu?t hóa h?c
    • D?ch thu?t y d??c
    • D?ch thu?t tài chính
    • D?ch thu?t c?ng ngh? th?ng tin
    • D?ch thu?t ph?n m?m
    • D?ch thu?t k? thu?t ? t?
    • D?ch thu?t kinh t?
    • D?ch thu?t chuyên ngành pháp ly
    • D?ch thu?t ?i?n t? và c? khí
    • D?ch thu?t c?ng ngh? ??c quy?n
    • D?ch thu?t d?u khí, D?ch thu?t ???ng s?t
    • D?ch thu?t c?ng ngh? luy?n kim
    • D?ch thu?t nguyên li?u n?ng l??ng
    • D?ch thu?t m?i tr??ng
    • D?ch thu?t c?ng ngh? sinh h?c
    • D?ch thu?t hàng kh?ng
    • D?ch thu?t th?c ph?m
    • D?ch thu?t th?i trang
    • D?ch thu?t c?ng ngh? d?t may
    • D?ch thu?t c?ng ngh? nhu?m in
    • D?ch thu?t n?ng nghi?p
    • D?ch thu?t th?y l?i
    • D?ch thu?t kinh t?
    • D?ch thu?t ch?ng khoán
    • D?ch thu?t b?o hi?m
    • D?ch thu?t c?ng ngh? th?ng tin
    • D?ch thu?t v?n hóa
    • D?ch thu?t giáo d?c
    • D?ch thu?t v?n ngh?
    • D?ch thu?t du l?ch
    • D?ch thu?t th??ng m?i
    • D?ch thu?t giao th?ng
    • D?ch thu?t c?ng nghi?p v?n t?i
    • D?ch thu?t day truy?n cung ?ng
    • D?ch thu?t khoa h?c x? h?i
    • D?ch thu?t tin t?c th?i s?
    • D?ch thu?t tài li?u v?n hi?n
    • D?ch thu?t c?ng ngh? th?m m?
    • D?ch thu?t th?ng tin
    • D?ch thu?t y khoa
    • D?ch thu?t th? d?c th? thao
    • D?ch thu?t ?i?n l?c
    • D?ch thu?t c?ng ngh? in ?n
    • D?ch thu?t c?ng ngh? s?n xu?t gi?y
    • D?ch thu?t ngo?i th??ng
    • D?ch thu?t ??a ch?t
    • D?ch thu?t hàng h?i
    • D?ch thu?t d?u m?
    • D?ch thu?t c?ng ngh? ?úc
    • D?ch thu?t x? ly kim lo?i
    • D?ch thu?t thi?t b?
    • D?ch thu?t v?t li?u s?n
    • D?ch thu?t c?ng ngh? c?u và ???ng h?m
    • thu?t visa du h?c
    • D?ch thu?t ph?c v? h?i tr? tri?n l?m
    • D?ch thu?t truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n
    • D?ch thu?t ghi chép v?n t?
    • D?ch thu?t ch? b?n v?n phòng
    • D?ch thu?t c?ng ngh? ch? b?n ?i?n t?, vv...
    Nhi?u h?n >
    久久国产AV在线偷拍,亚洲欧美v国产一区二区另类,麻豆系列 果冻传媒在线,国产小姐姐直播跳弹阅读,国产 人妻 日韩 学生 丝袜,麻豆映画国产剧情免费观看,国产萝莉导航,国产网红下载 欧美年轻男优| 91免费公开在线观看| 女同性恋灌肠滴腊捆绑| 泰国轮胎中文字幕| 死神来了6中文字幕高清| 国产主播福利直墦| 国产sm女奴视频| 协和朋友妻中文字幕| 户外露出在线观看天堂| 小鸟酱4布丁酱在线| 国产自拍主播系列种子| 亚洲午夜影院在线观看| 国产原创剧情孩子| 亚洲国产丝袜美腿另类图片| 中文字幕一夜| 模特的恐怖电影国产| 国产清晰偷拍磁力链接| 小鸟酱水晶棒在线播放| 91在线国产剧情| 国产情侣系列92| 国产情侣也疯狂| 美院模特国产自拍| 欧美白边| 好看的欧美小姐姐| 欧美大码艳星图片大全| 欧美美女大片| 欧美处女摘花| 欧美矿狂野人体艺术写真| 欧美餐桌椅| 欧美 图片 论坛| 金泽 日本| 另类视频女同性恋视频| 国产av免费观看视频| 欧美 国产日韩 在线视频| 午夜福利在线观看70| 三浦惠理中文字幕网站| 在线观看i午夜| steam国产游戏剧情| 国产电影唯美剧情| 国产情侣露脸自拍磁力链接 mp4| 国产欧美中文制服 迅雷下载 迅雷下载| http://www.educationinitiation.com http://www.assuranceanimal.net http://www.s-princess.com http://www.sarahfostersproull.com http://www.akuvw.com http://www.binaryoptionsfreedemoaccount.com